VŠEOBECNÉ PREPRAVNÉ PODMIENKY

Parcel Service s.r.o. sa riadi prepravnými podmienkami, ktoré upravujú pravidlá cestnej prepravy zásielok v súlade s ustanoveniami §610 a následne Obchodného zákonníka(zmluva o preprave vecí).

Definícia pojmov

Prepravca - je spoločnosť MV Parcel zapísaná v ORSR pod obchodným menom Parcel service, s.r.o. so sídlom Topoľčianska 77, 949 01 Nitra a všetky ďalšie spoločnosti sa podieľajúce sa na procese prepravy.
Odosielateľ – fyzická osoba, firma, spoločnosť, ktorá si objedná službu prepravy zásielky.
Príjemca - fyzická osoba, firma, spoločnosť, ktorá je na prepravnom liste označená ako príjemca.
Zásielka – balík, list, obálka, dokument alebo iný náklad, ktorý je určený na prebratie a následnú prepravu, a je k nej vystavený nákladný list
Nákladný list – ide o dokument, ktorý bližšie špecifikuje zásielku. Nákladný list môže mať viacero listov a môže sa zároveň vzťahovať aj na viacej balíkov.
Cena prepravovaného tovaru ( prepravné ) – je peňažná suma, ktorá bola vopred dohodnutá medzi prepravcom a odosielateľom. Cena je stanovená na základe váhy, miesta prevzatia, spôsobe zásielky.

Vaša objednávka

Objednávku prepravy je možné realizovať osobne, e-mailom, alebo (vo výnimočných prípadoch) prostredníctvom SMS.
Pri odosielaní je potrebné uviesť správne údaje, veľmi dôležité je meno, kompletná adresa, telefónne číslo príjemcu i odosielateľa. 

Obal zásielky

Spoľahlivá preprava tovaru, ktorá je našou devízou, si vyžaduje, aby každá zásielka bola riadne uzatvorená a zabalená, zodpovedá za ňu jej odosielateľ. To znamená, že obal každej zásielky musí byť pevný, ale zároveň nesmie znemožňovať jednoduchú manipuláciu s ním. Za poškodenia zásielky z dôvodu nedostatočného a neprimeraného obalu je zodpovedný odosielateľ.
Ak sa jedná o zásielku, ktorá si vyžaduje špeciálne zaobchádzanie, je potrebné takúto zásielku označiť stanovenými symbolmi a nápismi. Aj v takomto prípade je za primerané balenie zodpovedný odosielateľ.
Na obale musí byť viditeľne označená adresa príjemcu  i odosielateľa.

Povinnosti odosielateľa

Odosielateľ zodpovedá za:

  • dôkladné zabalenie prepravovaného tovaru,
  • označenie krehkých zásielok,
  • správnosť údajov, ktoré uviedol do nákladného listu (objednávky),
  • primeranosť obsahu zásielky (predmet zásielky nie je vylúčený z prepravy).

Povinnosti adresáta

Adresát pri prevzatí zásielky svojím podpisom potvrdzuje:

  • skontrolovanie kompletnosti aj stavu zásielky,
  • prebratie zásielky v nepoškodenom stave.

Prevzatie a doručenie zásielky

1. Zásielku vyzdvihuje zástupca prepravnej spoločnosti MV Parcel na adrese odosielateľa, alebo na vopred dohodnutom mieste v súlade s objednávkou prepravy.
2. Pri preberaní zásielky zástupcom prepravnej spoločnosti MV Parcel je odosielateľovi odovzdaný nákladný list, ktorý musí byť správne vyplnený a podpísaný zástupcom i odosielateľom.
3. Preprava zväčša trvá najviac 4 dní, pričom zásielka je odovzdaná konkrétnemu príjemcovi na vopred stanovenej adrese.
4. Pri preberaní zásielky-balíka sa nákladný list doplní údajom o dátume a čase preberania zásielky, kedy príjemca podpisom potvrdí jej prebratie.
5. Pri preberaní a dovzdávaní zásielky kontaktujeme odosieľateľa, či adresáta, vždy deň vopred. Pri dlhodobej nezastihnuteľnosti využívame služby hlasovej schránky, alebo SMS.
6. V prípade nezastihnutia adresáta zásielky je na mieste zanechané oznámenie. Zásielku je možné opätovne doručiť prepravnej spoločnosti MV Parcel po dohode oboch strán. V takomto prípade, ale príjemca je povinný uhradiť priamo účtovaný poplatok zástupcovi prepravnej spoločnosti MV Parcel.
7. Ak nie je možné z rôznych príčin zásielku doručiť, zástupca prepravnej spoločnosti MV Parcel o tom informuje odosielateľa a zároveň sa s ním dohodne na ďalších krokoch.

Prepravné a spôsob úhrady prepravného

1. Cena za prepravu je stanovená podľa vopred stanoveného cenníka v čase podania objednávky alebo po dohode oboch strán.
2. Prepravca je oprávnený upravovať cenník. Ak sa prepravné stanovuje podľa hmotnosti zásielky, je smerodajný údaj zástupcu prepravnej spoločnosti MV Parcel pri preberaní zásielky.
3. Výška prepravného v Dánsku je jednotná.
4. Prepravné je uhrádzané v hotovosti, výnimku tvoria podnikateľské subjekty, ktorým je možné vystaviť po dohode faktúru so splatnosťou 10 dní.

Vylúčenie z prepravy

Prepravná spoločnosť MV Parcel neprepravuje živé zvieratá, nebezpečné, horľavé, samozápalné a iné výbušné látky, zbrane, náplne do strelných zbraní, chemikálie, jedovaté a rádioaktívne látky a iné život ohrozujúce látky. Nikdy neprepravujeme CIGARETY A ALKOHOL.
Odosielateľ je zodpovedný za obsah zásielky, potvrdený aj v nákladnom liste.
V prípade, že zástupca prepravnej spoločnosti MV Parcel zistí rozdiel medzi listom a skutočnosťou, má právo od prepravy odstúpiť a vrátiť odosielateľovi tovar na jeho vlastné náklady. Automaticky tak zaniká nárok odosielateľa na reklamáciu, v prípade poškodenia zásielky.

Reklamácie

V prípade akejkoľvek reklamácie je odosielateľ povinný  ju prepravcovi zaslať najneskôr do dvoch pracovných dní od dátumu odovzdania tovaru.

Záverečné ustanovenia

1. Obchodný vzťah medzi oboma stranami podlieha slovenskému právnemu systému.
2. Dohodnuté obchodné podmienky sa považujú za prijaté odosielateľom v momente prevzatia nákladného listu zástupcom prepravnej spoločnosti MV Parcel.
3. Ak preprava podlieha ustanoveniam Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave podpísanej v Ženeve 19.5.1956, majú ustanovenia tohoto dohovoru prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami Dohovoru.

Zásielkový a prepravný servis pre každého

  Pravidelné prepravné služby z Dánska na Slovensko a do Čiech a späť.

  Lacná, rýchla a spoľahlivá preprava balíkov, zásielok a tovaru z  Dánska na Slovensko a do Čiech a späť.

  Žiadna zbytočná manipulácia, či prekládka zásielky z našich áut, čím sa znižuje riziko poškodenia zásielky.

  Bezkonkurenčná cena prepravy bez skrytých doplatkov. Prevzatie zásielky u Vás doma alebo na vopred dohodnutom mieste.

  Preprava všetkých druhov batožiny vrátane kufrov, ruksakov, tašiek s povoleným obsahom na prepravu

  Monitorovanie zásielky prostredníctvom telefonického kontaktu s kuriérom.

Parcel Service, s.r.o.

  Topoľčianska 77, 949 01 Nitra

  mobil SK: (+421) 0911 251 623

  e-mail: info@mvparcel.com

  alebo vyplňte kontaktný formulár